BASES DE PARTICIPACIÓ

Des del COPLEFC busquem start-ups del sector de les Ciències de l’Activitat Física i de l'Esport amb elevat potencial de creixement i liderades per professionals compromesos.

L’objectiu del programa ‘COPLEFC emprèn’ és l’acompanyament, impuls i capacitació de projectes emprenedors i la seva presentació a inversors perquè es potenciï el desenvolupament de les iniciatives escollides.

 

Catalunya s'ha convertit durant els darrers anys en un hub internacional de creació empresarial ple d'oportunitats allotjant la meitat del negoci del capital risc espanyol, i el sector esportiu representa el 2,1% del PIB català, contribuint al progrés social, la millora de la qualitat de vida, la generació d'oportunitats laborals i a la projecció internacional del territori.

 

Volem contribuir a què el teu projecte empresarial gaudeixi de les millors condicions per tal de convertir-se en un cas d’èxit que aporti valor i riquesa a la nostra passió.  

 

És per tot això que el COPLEFC, conjuntament amb XARXA CAPITAL, hem dissenyat aquest programa tenint en compte les necessitats identificades pels col·legiats, emprenedors i professionals del sector, fent especial incidència en la formació, networking i finançament.

Les presents Bases estaran a disposició dels Participants al lloc web coplefc.cat i coplefcempren.cat durant tot el període promocional i se’n farà difusió a través de les plataformes comunicatives del COPLEFC i de les entitats col·laboradores del programa.

La presentació de candidatura i la participació en el Programa COPLEFC emprèn suposa l’acceptació de les presents Bases de Participació.

LA NOSTRA APOSTA    

Busquem start-ups del sector de les Ciències de l’Activitat Física i l'Esport ·amb elevat potencial de creixement i liderades per professionals compromesos:

 • Busquem empreses ja constituïdes fa més de 1 mes i menys de 24 mesos, en fase inicial de creixement, desenvolupament, llançament o expansió.

 • El projecte empresarial candidat haurà de centrar la seva activitat empresarial en els sectors de les Ciències de l’Activitat Física i l'Esport 

 • Com a mínim, un dels socis de l’equip emprenedor ha de ser membre col.legiat i/o associat al COPLEFC.

 • Serà altament valorable que el projecte compti amb un producte dissenyat, amb mètriques recurrents i test al mercat.

 • Busquem un equip emprenedor altament compromès amb el projecte, amb una persona com a mínim que s’hi dediqui a temps complert.

 • Els projectes hauran d’haver aconseguit finançament previ durant les fases inicials i trobar-se en moment de cerca de nous inversors.

 • La societat mercantil legalment constituïda ha de tenir domicili social a Catalunya i voluntat de permanència pels propers exercicis.

 • En cap circumstància valorarem projectes que desenvolupin la seva activitat sense complir estrictament la legalitat.

 • No podran participar a la present promoció els menors de 18 anys, els membres de la Junta de COPLEFC, ni aquells projectes i/o professionals que no compleixin els requisits establerts en aquestes Bases.

 

L'organització es reserva el dret d’eliminar aquelles candidatures que consideri que no compleixi amb els requisits de participació.

 

Així mateix, s’eliminaran aquelles candidatures que actuïn fraudulentament, que ofereixin informació no veraç o enganyosa, i aquelles candidatures que es provi actuïn contràriament als valors del COPLEFC.

 

PERQUÈ PARTICIPAR-HI     

Des del COPLEFC volem contribuir a què el teu projecte empresarial gaudeixi de les millors condicions per tal de convertir-se en un cas d’èxit que aporti valor i riquesa a la nostra passió:  

 

T’ACOMPANYEM. SOM DEL TEU EQUIP

Volem formar part del teu equip, i convertir-nos en un jugador més que aporta el coneixement de professionals del sector, experiència, finançament i contactes.

ASSESSORIA & MENTORING

Perquè cada projecte és únic, comptaràs amb el recolzament d’un Director de Projecte que canalitzarà de manera individualitzada la interlocució l’assistència.

 

Posem a la teva disposició una xarxa d’apassionats per l’esport i professionals amb experiència i profund coneixement del sector esportiu així com de totes les àrees funcionals de l’empresa.

 

GESTIÓ ADMINISTRATIVA.

POSA EL FOCUS EN EL TEU PROJECTE

Ens encarreguem de les gestions administratives que no aporten valor afegir al teu model de negoci, perquè no et distreguis de l’objectiu principal i només t’hagis d’ocupar d’allò que veritablement importa.

 

FINANÇAMENT

Volem contribuir a l’èxit del teu projecte facilitant l’obtenció de recursos que el faran possible. Dissenyem i executem una Roda de Finançament entre una extensa xarxa d’inversors que comparteixen amb tu la passió per l’esport.

 

NETWORKING.

TREU PROFIT DE LA XARXA DE CONTACTES DEL COPLEFC

Podràs aprofitar la nostra xarxa de contactes d’entre els col·legiats amb llarga experiència en el sector i la contribució de les entitats col·laboradores.

 

COM PARTICIPAR

Si consideres que el teu projecte empresarial té un elevat potencial de creixement i compleixes amb les condicions de participació detallades en les presents Bases de Participació, presenta la candidatura i impulsa el teu projecte:

INSCRIPCIÓ DELS PROJECTES

Fins el día 15 de juliol, a través del web coplefc.cat i coplefcempren.cat, registra el teu projecte online complimentant la informació que es sol·liciti i adjuntant la següent documentació:

 • Vídeo de presentació del projecte i l'equip (1 minut aproximadament)

 • Formulari complimentat de resum del projecte i de l'equip emprenedor

VERACITAT DE LA INFORMACIÓ

La informació facilitada per cada candidatura s’haurà d’ajustar als requisits establerts en les presents Bases de Participació.

 

No es podrà eliminar, parcial o totalment cap dels apartats existents.

 

Es valorarà la capacitat de síntesi dels projectes i s’admetran per rigorós ordre cronològic de recepció.

 

La organització tindrà dret a verificar l’exactitud de la informació i les dades facilitades per cadascun dels Projectes candidats.

 

Si es determina que la informació facilitada no ha estat veraç, l’organització del Programa tindrà dret a excloure el participant en qualsevol moment.

 

AVALUACIÓ DELS PROJECTES

L’avaluació dels diferents projectes candidats al Programa i l’elecció dels projectes finalment seleccionats correspondrà al Comitè d’Avaluació, reunit en sessió de treball extraordinària.

 

El Comitè Avaluador és l’òrgan responsable d’acceptar les candidatures que compleixin els requisits detallats en les presents Bases, avaluar els diferents projectes candidats i resoldre la decisió de quins projectes seran els finalment participants en el Programa. el Comitè Avaluador està format per professionals de reconegut prestigi del món empresarial, esportiu-activitat física-salut, responsables i especialistes de diferents àmbits del COPLEFC i representants de les entitats col·laboradores:

 

 • Presidència COPLEFC (Presidència)

 • Vicepresidència COPLEFC (Secretaria)

 • Gerència COPLEFC

 • 1 membre delegat de cada Comissió d’experts del COPLEFC

 • ADECAF

 • Tradesport

 • Salomó Bonet-Godó

 • SPORTMAS

 • Francesc Solanellas

 • Pedro José Tarango

 • Xarxa Capital

 

SELECCIÓ DELS PROJECTES

El Comitè Avaluador escollirà en aquesta primera edició un màxim 3 projectes seleccionats a participar en el Programa d’entre tots els què compleixen amb els requisits contemplats en aquestes Bases.

 

Per prendre la decisió es tindran en consideració la informació facilitada per les mateixes candidatures i les informacions obtingudes sobre el projecte per vies complementaries.  

 

Els membres del Comitè Avaluador hauran de decidir, amb la màxima i més acurada informació possible, sobre el valor de les característiques del projectes que se’ls hagi fet arribar.

 

És per això que és molt important com es presenti la informació que es demana en el moment de la inscripció.

 

El Comitè Avaluador podria adreçar-se en qualsevol moment a la persona responsable del projecte candidat perquè complimenti informació que es consideri necessària, així com sol·licitar documentació acreditativa de la informació presentada a la candidatura.

 

En qualsevol cas, el Comitè Avaluador sempre contestarà totes i cadascuna de les candidatures amb el resultat de l’avaluació.

 

La organització es posarà en contacte directament amb les persones/societats finalment seleccionades a través del correu electrònic facilitat en el moment del registre de la sol·licitud de participació.

ENTREVISTES PERSONALS

En el cas què un projecte sigui considerat com a interessant entre les millors opcions presentades, es  podrà rebre una invitació per tal de realitzar una entrevista personal que permeti al Comitè Avaluador conèixer millor les inquietuds i motivacions de l’equip emprenedor, i aprofundir en detalls del seu projecte empresarial.

 

La no acceptació de la invitació a no participar en aquesta entrevista personal en cap cas podrà ser motiu per se per descartar la candidatura del projecte.

LÍMIT DE PARTICIPACIONS

No hi ha límit de projectes presentats per part de cap professional a la present edició del programa de suport a projectes emprenedors.

RENÚNCIES

En el cas que es produeixi una renuncia a la participació al Programa per part de la persona/societat seleccionada, o el projecte seleccionat no complís amb alguna de les condicions establertes en les presents Bases, o la persona/societat seleccionada no respongui al contacte de l’organització, tindrà la consideració de reserva respecte de la seva participació en primer lloc el següent projecte participant que hagi obtingut la valoració del Comitè d’Avaluació com a segon millor projecte d’entre els candidats, i així successivament seguint el mateix criteri anterior, fins un màxim de dos suplents.

Arribat a aquest extrem, es declararia desert.

En cap cas la selecció per participar en el Programa podrà ser objecte de canvi, alteració, compensació en diners o cessió a tercers a petició del guanyador, ja que la selecció és nominal, personal i intransferible.

Els projectes guanyadors s’incorporaran –si accepten - a les següents fases del Programa, coordinat per XARXA CAPITAL.

FORMACIÓ

La capacitació de les persones emprenedores és un element clau que determina l’èxit dels projectes empresarials que dirigeixen en un entorn altament competitiu.

Els projectes seleccionats participaran del programa formatiu específic de COPLEFC AULA, de 6 mesos de durada, adreçat a la formació i capacitació de les persones emprenedores en la gestió professional de petites i mitjanes empreses.

El mètode està personalitzat i compta amb la col.laboració d'un tutor i amb sessions programades que es complementarà amb píndoles formatives en funció de les característiques de cada projecte empresarial.

 

La formació consta dels següents continguts:

 • Conceptes i Criteris Clau per a la Gestió i Presa de decisions

 • MERCAT la seva gestió intel·ligent. Presa de decisió i indicadors

 • CLIENTS Factors clau per la seva atracció i fidelització

 • OFERTA Creació i adaptació d’una oferta competitiva com essència del l’èxit

 • ACTIVITATS i CONTROL Rendiment i Productivitat organitzativa

 • PERSONES com el Principal Actiu de l’empresa

 • COMPETÈNCIES en Direcció i Recursos Humans

 • COMPETÈNCIES en Negociació

 • COMPETÈNCIES en Planificació Estratègica

 • COMPETÈNCIES en Lideratge

 • COMPETÈNCIES en Direcció per Objectius

 • Soft skills

És obligatòria una participació mínima del 90% en la proposta formativa del Programa, així com superar suficientment les proves de coneixement que periòdicament es faran arribar als participants.

 

La superació de la Formació permetrà als participants acreditar la seva capacitació en la direcció experta de petites i mitjanes empreses, així com accedir a la seva certificació.  

L'equip conjunt entre COPLEFC i XARXA CAPITAL seran els encarregats d'acreditar la superació dels requisits mínims formatius i d'aprofitament del programa per part de la persona participant.

 

La participació insuficient o la no superació de la Formació es considerarà motiu d’exclusió del Programa.

RONDA DE FINANÇAMENT     

Ajudem a les startups a accedir a finançament privat presentant el seu projecte en una ronda de finançament com darrera fase del Programa finançament que no tindrà cap cost pels projectes participants en el Programa.

 

Els projectes participants han de trobar-se en fase de cerca de finançament privat i es comprometen a participar en la ronda de finançament dissenyada i executada per XARXA CAPITAL.

 

L’emprenedor accepta que es faci publicitat de totes les rondes de finançament i de qualsevol dada d’interès per a l’inversor.

 

XARXA CAPITAL no garanteix cap nivell de participació per part d’inversors privats en la ronda de finançament, ni l’assoliment de cap nivell de finançament per part de cap inversor privat.

 

La negativa del projecte participant en el Programa a participar en la ronda de finançament, facilitar informació no veraç sobre la realitat del projecte als potencials inversors, es considerarà motiu d’exclusió del Programa..

COST DEL PROGRAMA     

El cost del Programa ‘COPLEFC emprèn’ és de 6.000 €/participant. L’acceptació de la selecció per participar en el Programa comporta l’acceptació del cost del mateix.

 

Des de XARXA CAPITAL finançarem el 100% del cost del Programa de cadascun dels projectes participants amb un format de préstec participatiu convertible.     

 

XARXA CAPITAL tindrà dret a convertir-se en soci en cas de decidir convertir el préstec en capital social, des de l’inici del programa fins 12 mesos després de finalitzar el Programa.

 

No existeix cap obligació per a XARXA CAPITAL de conversió del préstec.

 

Al tractar-se d’un préstec participatiu es consideren dos tipus d’interès:

 • FIXE:           EURIBOR + 0%, sense comissiones (no podrà ser mai negatiu)

 • VARIABLE:   +3,5% del BAI.

La suma de FIXE + VARIABLE no superarà el 6%.

 

IMPORT A CAPITALITZAR

En el cas que la capitalització es produeixi al mateix temps que la ronda de finançament, es capitalitzarà en funció de l’import del préstec concedit fins a la data, i com a màxim l’import total de € que hagin aportat la resta de socis.

 

En cap cas, el percentatge que correspongui a XARXA CAPITAL després de la capitalització superarà el 50% de la societat.

 

El valor de referencia per la capitalització del préstec serà de 1,133M€, excepte si la capitalització:

 

1)    es realitza al mateix temps que la ronda d’inversió, s’emprarà el valor premoney de la ronda amb un màxim de 3,8 M€. En el cas que l’import de la ronda sigui inferior a 0,14 M€, la valoració serà de 1,133M€.

2)    Es realitza després de la ronda d’inversió que ha tingut un import superior a 0,15M€ i amb una valoració de la societat postmoney  superior a 1,133M€, es capitalitzarà la valoració postmoney de la ronda amb un màxim de 3,8M€.

 

CALENDARI DE RETORN DEL PRÉSTEC

Calendari flexible dins un termini de devolució de 3 anys.

 

GARANTÍES

XARXA CAPITAL no exigeix garanties ni avals personals per la concessió del préstec participatiu.

 

En el cas que es produeixi l’abandonament del Programa per part de la persona/societat seleccionada abans de la seva finalització, o el projecte seleccionat no complís amb alguna de les condicions establertes en les presents Bases, es detectés que la informació facilitada pel participant no ha estat veraç, o la persona/societat seleccionada no respongui al contacte reiterat de l’organització, tindrà la consideració de pèrdua dels drets adquirits detallats en les presents Bases i seria obligatori el reemborsament per part de la societat participant del cost íntegre del Programa a XARXA CAPITAL en un termini no superior a 15 dies des de la data de la reclamació escrita de la organització.

 

EXCLUSIONS

Existeix la possibilitat que l’organització decideixi l’exclusió d’un Projecte participant en el Programa.

 

En aquest cas, el Projecte participant tindrà l’obligació de reemborsar a XARXA CAPITAL l’import íntegre del cost de la seva participació en el Programa en un termini no superior a 15 dies des de la data de la reclamació escrita de la organització.

COMPROMÍS

Els emprenedors que hagin participat en la present edició del Programa, es comprometen, tanmateix, a participar en les 3 properes edicions com a mentors dels futurs projectes emprenedors.

PUBLICITAT & DRETS D’IMATGE

La resolució definitiva del Comitè Avaluador i els noms dels projectes finalment seleccionats es publicaran als llocs web coplefc.cat; coplefcempren.cat; xarxa capital.cat i a les diferents xarxes socials i plataformes comunicatives del COPLEFC (newsletter, Twitter, Instagram, Facebook, notes de premsa), de XARXA CAPITAL i de les entitats col·laboradores en la present edició del programa.

 

El COPLEFC i XARXACAPITAL com a entitats organitzadores del Programa, es reserveb el dret d'utilitzar el nom, logo i/o foto de les persones/entitats seleccionades, així com les dades del projecte presentat amb fins publicitaris en els mitjans de comunicació que cregui oportuns i sense necessitat d’autorització explícita. En consideració a l’anterior, l’acceptació del les presents Bases de Participació per part de les persones/societats comporta el consentiment exprés –als efectes del previst a la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de Protecció Civil del Dret a l’Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge–, a ésser fotografiats o captats per qualsevol mitjà d’enregistrament o reproducció de la imatge i el so, i a llur posterior reproducció divulgació, distribució, comunicació pública o publicació per qualsevol mitjà, sense dret a compensació.

 

Per tant, la persona/entitat guardonada de la present edició del Programa autoritza al COPLEFC i a XARXA CAPITAL a utilitzar publicitàriament el seu nom i imatge en material publicitari On Line i Off Line relacionat amb el programa de suport a projectes emprenedors ‘COPLEFC emprèn’.

 

TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

COPLEFC és el Responsable del tractament de les dades personals de l'interessat, i li informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR), per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:

 

Fi del tractament: les seves dades seran tractades per gestionar la inscripció al programa COPLEFC Emprèn.

 

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimización de les dades o la destrucció total dels mateixos.

 

Comunicació de les dades: les seves dades seran cedides a XARXA CAPITAL, S.L. i al Comité Avaluador dels programes (veure expert partners  a www.coplefc.cat)  amb l'única finalitat de tramitar la seva inscripció i gestionar les accions pertinents respecte al projecte.

A excepció de l'anterior, i llevat obligació legal, no es comunicaran les dades a tercers.

 

Drets que assisteixen a l'Interessat:

• Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

• Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament.

• Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.  

 

Dades de contacte per exercir els seus drets: COPLEFC Provença, 500 - BARCELONA 08025 (BARCELONA) coplefc@coplefc.cat.

 

Per realitzar el tractament de dades descrit, el Responsable del tractament necessita el seu consentiment explícit o el del seu representant legal. L'Interessat consent el tractament de les seves dades en els termes exposats.

ALTRES

La organització es reserva la facultat de modificar les dates previstes en aquestes Bases, per raons organitzatives, de correcte funcionament del programa ‘COPLEFC emprèn’ o qualsevol altre raó que la organització consideri necessària. L’organització informarà oportunament als participants amb antelació suficient.