RONDA DE FINANÇAMENT

Ajudem a les startups a accedir a finançament privat presentant el seu projecte en una ronda de finançament com darrera fase del Programa finançament que no tindrà cap cost pels projectes participants en el Programa.

 

Els projectes participants han de trobar-se en fase de cerca de finançament privat i es comprometen a participar en la ronda de finançament dissenyada i executada per XARXA CAPITAL.

 

L’emprenedor accepta que es faci publicitat de totes les rondes de finançament i de qualsevol dada d’interès per a l’inversor.

 

XARXA CAPITAL no garanteix cap nivell de participació per part d’inversors privats en la ronda de finançament, ni l’assoliment de cap nivell de finançament per part de cap inversor privat.

 

La negativa del projecte participant en el Programa a participar en la ronda de finançament, facilitar informació no veraç sobre la realitat del projecte als potencials inversors, es considerarà motiu d’exclusió del Programa..

COST DEL PROGRAMA     

El cost del Programa ‘COPLEFC emprèn’ és de 6.000 €/participant. L’acceptació de la selecció per participar en el Programa comporta l’acceptació del cost del mateix.

 

Des de XARXA CAPITAL finançarem el 100% del cost del Programa de cadascun dels projectes participants amb un format de préstec participatiu convertible.     

 

XARXA CAPITAL tindrà dret a convertir-se en soci en cas de decidir convertir el préstec en capital social, des de l’inici del programa fins 12 mesos després de finalitzar el Programa.

 

No existeix cap obligació per a XARXA CAPITAL de conversió del préstec.

 

Al tractar-se d’un préstec participatiu es consideren dos tipus d’interès:

FIXE:           EURIBOR + 0%, sense comissiones (no podrà ser mai negatiu)

VARIABLE:   +3,5% del BAI.

La suma de FIXE + VARIABLE no superarà el 6%.

 

IMPORT A CAPITALITZAR

En el cas que la capitalització es produeixi al mateix temps que la ronda de finançament, es capitalitzarà en funció de l’import del préstec concedit fins a la data, i com a màxim l’import total de € que hagin aportat la resta de socis.

 

En cap cas, el percentatge que correspongui a XARXA CAPITAL després de la capitalització superarà el 50% de la societat.

 

El valor de referencia per la capitalització del préstec serà de 1,133M€, excepte si la capitalització:

 

1)    es realitza al mateix temps que la ronda d’inversió, s’emprarà el valor premoney de la ronda amb un màxim de 3,8 M€. En el cas que l’import de la ronda sigui inferior a 0,14 M€, la valoració serà de 1,133M€.

2)    Es realitza després de la ronda d’inversió que ha tingut un import superior a 0,15M€ i amb una valoració de la societat postmoney  superior a 1,133M€, es capitalitzarà la valoració postmoney de la ronda amb un màxim de 3,8M€.

 

GARANTÍES

XARXA CAPITAL no exigeix garanties ni avals personals per la concessió del préstec participatiu.

 

En el cas que es produeixi l’abandonament del Programa per part de la persona/societat seleccionada abans de la seva finalització, o el projecte seleccionat no complís amb alguna de les condicions establertes en les presents Bases, es detectés que la informació facilitada pel participant no ha estat veraç, o la persona/societat seleccionada no respongui al contacte reiterat de l’organització, tindrà la consideració de pèrdua dels drets adquirits detallats en les presents Bases i seria obligatori el reemborsament per part de la societat participant del cost íntegre del Programa a XARXA CAPITAL en un termini no superior a 15 dies des de la data de la reclamació escrita de la organització.

CALENDARI DE RETORN DEL PRÉSTEC

Calendari flexible dins un termini de devolució de 3 anys.